NLP CoachingNLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. 

Det er en metodikk som som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensiale enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt - den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse.

Det kan være for eksempel tanker, adferd, oppfatninger, følelser eller grunnleggende verdier.
NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål.


NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi
Nevro - vi opplever verden gjennom våre fem sanser - syn, hørsel, følelser, smak, lukt
Lingvistisk - vi kommuniserer ved hjelp av ord
Programmering - vi er produkt av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering

NLP Coachen kan hjelpe deg med å finne den bakenforliggende årsak til din utfordring og komme frem til dine ressurser og din suksess. NLP Coachen har fokus på deg og ditt liv. Du vil bli mer bevisst dine behov, verdier og ønsker for fremtiden.


Når ditt liv er i balanse fungerer du bedre. En coach er en nøytral samtalepartner som har deg og dine mål som eneste fokus.

NLP COACHING

NLP er en av de mest kraftfulle former for coaching som finnes. NLP er basert på prinsippene om at all adferd har en struktur, og at denne struktur kan identifiseres, modelleres (kopieres), læres og endres.


NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, og er læren om hvordan vi mennesker gjør mening ut av tilværelsen.
Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for de valg vi gjør, er NLP kjent som en av de mest effektive og moderne verktøy til personlig ressursutvikling, coaching og terapi. Den er effektiv, og skaper fort positive endringer og utvikling, og kan anvendes på alle områder i livet. Eksempler på hva du kan oppnå ved hjelp av NLP

 • skape de forandringene du vil ha    • oppdage hva du virkelig vil    • bli dyktig til å skape god kontakt med andre mennesker    
 • sette deg mål    • finne motivasjonen og livsgleden din    • personlig vekst    • kommunisere så du blir forstått  
 • endre adferdsstrategier    • løse indre konflikter    • selvtillit, selvfølelse, selvbilde    • gi slipp på angst og andre uønskede følelser


NLP Historie: NLP ble utviklet av John Grinder (doktor i lingvistikk), Richard Bandler (matematiker og programmerer) og Milton Ericson (hypnotisør) på 1970 tallet. Deres arbeid representerte et paradigmeskifte innen psykologien ved at de stilte spørsmålene annerledes for å avdekke ulike tankemønstre hos personer. De var ikke opptatt av HVORFOR du gjør som du gjør, men HVORDAN du gjør det og hvordan du kan gjøre det annerledes.